اطلاعیه

-اکتشاف معادن فلزی وغیر فلزی

-انجام تعیین موقعیت سازندهای مختلف وتعیین فضای گسله ها

 -تعیین حجم آبرفتها،عمق سنگ بستر وتعیین محل آبهای زیرزمینی

 -مطالعه منابع زمین گرمایی.

 -پی گیری تونلهای زیرزمینی وتعیین نقاط حفاری.

-مطالعات وبررسی های باستان شناسی