نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  بررسى بيهنجارى هاى ژئوفيزيک هوايى با روش مغناطيس سنجى و RS و IP در منطقه رشم – استان سمنان
...
تاریخ نشر : تیر 1388
  اکتشاف رگه های سیلیسی طلا دار به روش IP,RS در منطقه ساریلار استان آذربایجان شرقی
...
تاریخ نشر : فروردین 1387
  مطالعه گسل قطر – کازرون با استفاده از روش مغناطيس سنجى و ژئوالکتريک در منطقه کازرون استان فارس
...
تاریخ نشر : دى 1386
  اکنشاف ژئوفيزيکى سولفاتهاى شورابه اى د رمنطقه گاوخونى اصفهان به روش گرانى سنجى و مقاومت ويژه الکتريکى
...
تاریخ نشر : تیر 1386
  گزارش عملیات اکتشاف ژئوفیزیک به روش RS و IP در منطقه ارغش
...
تاریخ نشر : اردیبهشت 1386
  بررسى مواد معدنى واقع در زير رسوبات وبستگى آن به طاقديس در دامنه شرقى
...
تاریخ نشر : دى 1384
  اکتشاف مس
...
تاریخ نشر : دى 1384
  تعيين محل مناسب براى حفر چاه آب
...
تاریخ نشر : دى 1384
  جستجوى ژئوفيزيکى آنوماليهاى ژئوشيميايى موجود در منطقه
...
تاریخ نشر : دى 1384
  اکتشاف معادن مس
...
تاریخ نشر : دى 1384
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11