نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  بررسى ضخامت رسوبات در محدوده انبارهاى پرندک
...
تاریخ نشر : دى 1384
  اکتشاف مس
...
تاریخ نشر : دى 1384
  اکتشاف سرب و روى
...
تاریخ نشر : دى 1384
  اکتشاف معدن پنبه نسوز (آزبست)
...
تاریخ نشر : دى 1384
  تعيين نشانه هائى از شهر باستانى پارسه و حريم درجه يک تخت جمشيد
...
تاریخ نشر : دى 1381
  آشکارسازى ساختارهاى باستانى مدفون
...
تاریخ نشر : دى 1376
  بررسى ژئوفيزيکى سرب و روى
...
تاریخ نشر : دى 1376
  بررسى مغناطيسى
...
تاریخ نشر : دى 1376
  بررسى کانى سازى مس
...
تاریخ نشر : دى 1375
  اکتشاف سرب و روى
...
تاریخ نشر : دى 1374
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11