نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  اکتشاف سرب و روى
...
تاریخ نشر : دى 1364
  مطالعات ژئوفيزيکى
...
تاریخ نشر : دى 1364
  بررسى وتعيين حدود وخصوصيات سنگ مادر آنتيموان
...
تاریخ نشر : دى 1364
  تعيين موقعيت سنگ کف ، ضخامت آبرفت ،گسلهاى احتمالى در محل احداث و سطح آب زيرزمينى
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف کانيهاى مس
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف کانيهاى آهن
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف فيروزه
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف سرب و روى
...
تاریخ نشر : دى 1364
  تعيين محل مناسب براى حفر چاه جهت باشگاه دارايى
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف کانى هاى سولفيدى مس
...
تاریخ نشر : دى 1364
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12