نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  تعيين عمق سنگ بسترـ تعيين اثر خوردگى تا عمق 3متري0
...
تاریخ نشر : دى 1374
  مطالعات ژئوفیزیک آنومالی های آهندار در منطقه خسرو آباد سنقر
...
تاریخ نشر : بهمن 1373
  اکتشاف آب در محدوده معدن
...
تاریخ نشر : دى 1373
  اکتشاف مس
...
تاریخ نشر : دى 1373
  مطالعات ژئوفيزيکى
...
تاریخ نشر : دى 1373
  در پى عمليات قبلى در اين مرحله کنترل بى هنجارى و تعيين ميزان جابجايى حاصله در اثر گسلش
...
تاریخ نشر : دى 1371
  مطالعات تکميلى ناهنجارى مغناطيسى
...
تاریخ نشر : دى 1371
  اکتشاف کانى هاى مغناطيسى
...
تاریخ نشر : دى 1371
  اکتشاف سرب و روى
...
تاریخ نشر : دى 1370
  تعيين گسترش بى هنجاريهاى مگنتيک و مشخص نمودن عمق تقريبى آن
...
تاریخ نشر : دى 1370
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12