نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  اکتشاف طلا
...
تاریخ نشر : دى 1370
  پى گيرى آنوماليهاى مغناطيسى مشاهده شده در اندازه گيريهاى هوايى
...
تاریخ نشر : دى 1370
  برآورد کارايى روشهاى ژئوفيزيکى در اکتشاف رگه هاى منگنز
...
تاریخ نشر : دى 1370
  اکتشاف سرب و روى و تعيين آنوماليهاى احتمالى مغناطيسى
...
تاریخ نشر : دى 1370
  بررسى کارايى روشهاى ژئوفيزيکى در اکتشاف کانسارهاى سلستين
...
تاریخ نشر : دى 1370
  اکتشاف آپاتيت که همراه با کانى هاى مگنتيک مى باشد
...
تاریخ نشر : دى 1370
  انجام مطالعات ژئوفيزيکى
...
تاریخ نشر : دى 1370
  مطالعه گسلها و شکستگيهاى موجود در ساختگاه مجتمع فولاد
...
تاریخ نشر : دى 1370
  انجام مطالعات ژئوفيزيکى بروش پليرازسيون القايى و مقاومت سنجى
...
تاریخ نشر : خرداد 1370
  شناسائى پتانسيل هاى سرب و روى
...
تاریخ نشر : دى 1369
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12