نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  بررسى سولفيدها و تعيين توپوگرافى آبرفتهاى زيرين
...
تاریخ نشر : دى 1369
  نام منطقه: عباس آباد در استان مازندران اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاريخ انجام عمليات: 10 مه تا 10 جولاى 1969 موقعيت جغرافيايى: گورخان
...
تاریخ نشر : دى 1369
  اکتشاف کروميت
...
تاریخ نشر : دى 1368
  اکتشاف سرب و روى
...
تاریخ نشر : دى 1368
  اکتشاف مس
...
تاریخ نشر : دى 1368
  نام منطقه: کوه سرخ کاشمر اهداف مورد نظر: مطالعات ژئوفيزيکى زمين شناسى ومنشإ کانسار آنتى موآن چلپو تاريخ انجام عمليات: 1/3/68
...
تاریخ نشر : دى 1368
  اکتشاف کانيهاى آهن
...
تاریخ نشر : دى 1367
  اکتشاف کانى سازى مس
...
تاریخ نشر : دى 1367
  اکتشاف سرب و روى
...
تاریخ نشر : دى 1367
  اکتشاف سرب وروى
...
تاریخ نشر : دى 1367
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12