نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  عمليات ژئوفيزيکى معادن ايرانکوه (دامنه شمالى
...
تاریخ نشر : دى 1366
  عمليات اکتشافى ژئوفيزيک
...
تاریخ نشر : دى 1366
  بررسى آبرفتهاى محدوده زمين واگذارى دماوند
...
تاریخ نشر : دى 1366
  اکتشاف سرب و روى
...
تاریخ نشر : دى 1366
  مطالعه ساختمان زمين شناسى محل احداث ساختمان از نظر شکستگيها
...
تاریخ نشر : دى 1365
  جداسازى آب شيرين و شور
...
تاریخ نشر : دى 1365
  اکتشاف مس
...
تاریخ نشر : دى 1365
  پيگيرى توده هاى منگنز
...
تاریخ نشر : دى 1365
  اکتشاف کانيهاى مس
...
تاریخ نشر : دى 1365
  مطالعه کانى سازى مس
...
تاریخ نشر : دى 1364
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12