نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  مطالعات آب شناسى
...
تاریخ نشر : دى 1364
  بررسى کانى سازى سولفيد هاى مس.
...
تاریخ نشر : دى 1364
  بررسى کانى ساز ى آهن.
...
تاریخ نشر : دى 1364
  بررسى کانى ساز ى آهن
...
تاریخ نشر : دى 1364
  پى جوئى واکتشاف مس
...
تاریخ نشر : دى 1364
  بررسى شيستوزيته در ماسه سنگ
...
تاریخ نشر : دى 1364
  پيمايش مغناطيسى معدن پنبه نسوز
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف سرب
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف توده هاى سولفورى نيکل دار و اکتشاف کروميت
...
تاریخ نشر : دى 1364
  بررسى چگونگى گسترش گرانيت کوه ايرکان و چشمه شترى
...
تاریخ نشر : دى 1364
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12