نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  بررسى سفره هاى آبدار،
...
تاریخ نشر : دى 1364
  رديابى زندانهاى زيرزمينى
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف مس
...
تاریخ نشر : دى 1364
  بررسى ژئوفيزيکى سولفور هاى فلزى بخصوص کبالتيت
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف کانى سازى سولفيدى ( طلا )
...
تاریخ نشر : دى 1364
  جستجوى مس درمنطقه سونگون
...
تاریخ نشر : دى 1364
  بررسى ادامه توده هاى سرب و روى
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف تفصيلى مس و منگنز
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف در معدن مس
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اجراى عمليات ژئوفيزيکى پيمايش مغناطيسى
...
تاریخ نشر : دى 1364
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12