نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  مطالعات زمين شناسى مهندسى محل سد آستانه دامغان
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف کانيهاى سولفيدى مس
...
تاریخ نشر : دى 1364
  پوشانيدن رخنمون شيل ها
...
تاریخ نشر : دى 1364
  مطا لعات ژئوفيزيکى
...
تاریخ نشر : دى 1364
  بررسى ژئوفيزيکى سرب و روى
...
تاریخ نشر : دى 1364
  بررسى کانسارهاى آهن و منگنز
...
تاریخ نشر : دى 1364
  بررسى ژئوفيزيکى آثار کانى سازى سرب و روى
...
تاریخ نشر : دى 1364
  پيگيرى رگه کانى سازى لاجورد از طريق پيگيرى کانيهاى آهن دار و مس دار
...
تاریخ نشر : دى 1364
  اکتشاف بوکسيت و مواد آلومو سيليکاته
...
تاریخ نشر : دى 1364
  مطالعه معدن قديمى سرب و روى
...
تاریخ نشر : دى 1364
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12