تاریخ نشر : دى 1384
عنوان : تعيين محل مناسب براى حفر چاه آب
شرح مختصر :
نام منطقه: تهران اهداف مورد نظر: تعيين محل مناسب براى حفر چاه آب تاريخ انجام عمليات: 17/1/1365 تا 13/2/1365
شرح کامل:

نام منطقه: تهران اهداف مورد نظر: تعيين محل مناسب براى حفر چاه آب تاريخ انجام عمليات: 17/1/1365 تا 13/2/1365 موقعيت جغرافيايى: زمينهاى شرکت تعاونى مسکن کارکنان صنايع پشتيبانى و نوسازى هليکوپترهاى ايران روش و دستگاه اندازه گيرى: سونداژزنى الکتريک نتايج بدست آمده از عمليات:چهار نقطه مناسب براى حفارى پيشنهاد گرديد تهيه کنندگان: ه. نيکلاس ج. کيميا قلم