نام نویسنده : ه.نيکلاس - ا. يوسفى
تاریخ نشر : دى 1384
عنوان : بررسى مواد معدنى واقع در زير رسوبات وبستگى آن به طاقديس در دامنه شرقى
شرح مختصر :
نام منطقه: لکان ـ خمين اهداف مورد نظر: بررسى مواد معدنى واقع در زير رسوبات وبستگى آن به طاقديس در دامنه شرقى
شرح کامل:

نام منطقه: لکان ـ خمين اهداف مورد نظر: بررسى مواد معدنى واقع در زير رسوبات وبستگى آن به طاقديس در دامنه شرقى تاريخ انجام عمليات: 16 جولاى تا 15 آگوست 1966 موقعيت جغرافيايى: اراک - خمين -لکان روش و دستگاه اندازه گيرى: مقاومت سنجى نتايج بدست آمده از عمليات: نتايج نشان داد که تا فاصله بيش از دو کيلومتر يک شيب تدريجى در دامنه شرقى وجود داردوهمچنين آثارى از چندين گسل معکوس در منطقه مشاهده شد که تفا سير زمين شناسى آنرا بيشتر مشخص خواهد کرد. تهيه کنندگان: ه.نيکلاس - ا. يوسفى