نام نویسنده : فيروز جعفرى ، سيد ابوالحسن رضوى
تاریخ نشر : دى 1386
عنوان : مطالعه گسل قطر – کازرون با استفاده از روش مغناطيس سنجى و ژئوالکتريک در منطقه کازرون استان فارس
شرح مختصر :
به درخواست معاونت محترم اکتشاف سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور، عمليات ژئوفيزيک به روش مغناطيس سنجى و ژئوالکتريک در منطقه کازرون – استان فارس به منظور مطالعه ژئوفيزيکى گسل قطر – کازرون از نظر تعيين محل و تعيين آبدار بودن گسل انجام گرديد.
شرح کامل:
کليات
مقدمه

به درخواست معاونت محترم اکتشاف سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور، عمليات ژئوفيزيک به روش مغناطيس سنجى و ژئوالکتريک در منطقه کازرون – استان فارس به منظور مطالعه ژئوفيزيکى گسل قطر – کازرون از نظر تعيين محل و تعيين آبدار بودن گسل انجام گرديد. بدين منظور طى احکام شماره 3946 و 4077 اکيپ سه نفره اى به سرپرستى آقاى مهندس سيد ابوالحسن رضوى به عنوان سرپرست گروه و فرامرز اله وردى و عباس باقرى اسفند آبادى به عنوان تکنسين در 2 ماموريت 20 روزه در بهمن و اسفند 85 جهت انجام مطالعات ژئوالکتريک به محل اعزام شدند. همچنين طى احکام شماره 3942 و 4110 اکيپ دو نفره اى به سرپرستى آقاى مهندس فيروز جعفرى و حسين ايرانشاهى به عنوان تکنسين در 2 ماموريت 20 و 12 روزه در بهمن و اسفند 85 جهت انجام مطالعه مغناطيسى به محل اجراى حکم اعزام شدند. آقاى مهندس پدرام آفتابى به عنوان زمين شناس منطقه با اکيپ ژئوفيزيک همکارى داشتند و با نظر ايشان بخشى از زون گسله کازرون – قطر در نزديکى روستاى کمارج به شکل تقريباً ذوزنقه انتخاب گرديد. ابتدا برداشتهاى ژئوالکتريک با آرايش سونداژ الکتريک با طول خط جريان تا 3000 متر که در نوع خود استثنائى مى باشد به منظور بررسى وضعيت عمق آبهاى زير زمينى حدود 600 متر و بطور همزمان برداشتهاى مغناطيس به منظور تشخيص کنتاکتها و شکستگيها انجام شد. اين بخش کمى پائين تر از سه راهى کازرون  -  بوشهر -  قائميه (روستاى کمارج) واقع شده است. علت انتخاب اين بخش به دو دليل اصلى بود . يکى اينکه اگر گسل فوق حامل مقادير زيادى آب باشد، در بخشهايى که عرض زون گسل کاهش مى يابد مى توان راحتتر آنرا مطالعه و در آينده اقدام به مهار آن نمود. ديگر آنکه ضخامت رسوبات آلوويوم کمتر خواهد بود و اين مسئله مطالعات لازم براى اکتشاف آهکهاى کارستى آسمارى را مهيا مى سازد.

محدوده دوم در شمال غربى قائميه (روستاى قنديل براى ادامه مطالعات در نظر گرفته شد. هدف از انجام مطالعات ژئوفيزيک در اين محدوده تعيين موقعيت گسل مى باشد. در اين منطقه ابتدا از آرايش قطبى – قطبى بر روى يک پروفيل شرقى – غربى استفاده شد و سپس با توجه با اطلاعات اين پروفيل دو سونداژ بر روى ايستگاههاى 350 و 450 غربى برداشت شد. همچنين همزمان محدوده اى به ابعاد 2 کيلومتر در 200 متر (شبکه 20*50 متر) که پروفيل قطبى – قطبى را نيز در بر مى گيرد، مورد پيمايش مغناطيس سنجى قرار گرفت.

موقعيت جغرافيايى محدوده مورد مطالعه

محدوده مورد مطالعه در محدوده شهرستان کازرون در استان فارس قرار مى گيرد. براى انجام مطالعات 2 محل انتخاب شده است که بر روى تصوير شماره 1 موقعيت اين 2 محدوده با شماره هاى 1 و 2 نشان داده شده است.

زمين شناسى منطقه و نتايج مطالعات بررسى گسل

زمين شناسى منطقه

خطواره کازرون (Kazerun Line) دره اى به طول تقريبى 200 کيلومتر است که بطور مايل طاقديس هاى زاگرس را با روند شمالى – جنوبى قطع مى کند. اين گستره، از لرزه خيزى بالا و زمينلرزه هايى با بزرگى متوسط و دوره بازگشت هاى کوتاه برخوردار است. رشته کوههاى زاگرس سکانسى از رسوبات فلات قاره به سن پالئوزوئيک تا ترشيرى پسين است که بر روى سازند نمکى اينفراکامبرين هرمز نهشته شده است (شکل1). محدوده مورد بررسى در ناحيه زمين شناختى – زمين ساختى زاگرس چين خورده (Simple fold belt)، واقع شده، که پهنه باخترى آن به فروافتادگى دزفول مى رسد (شکل 1). 

اين منطقه از طاقديس، ناوديس و تنگ هاى متعددى تشکيل شده که سازندهاى آغاجارى، گچساران، آسمارى و گروه بنگستان تشکيل دهنده اصلى اين عوارض ساختارى اند (بيکر Baker 1993 ) به نقل از فالکون بيان مى دارد که خطواره مذکور محور طاقديس ها را قطع نکرده و جابجائى راستالغز راستگرد محورها، تنها به دليل تصور ظاهرى قابل انتظار از اين سامانه گسلى است که نسبت به روند غالب چين خوردگى زاگرس، حالت مايل دارد.

زارع (1371) از بررسى شکستگيها در ناحيه لردگان و توجه به کارکردهاى گسل هاى اصلى در اين ناحيه، نشان داد که سامانه کلى حاکم بر اين منطقه به صورت فشارى – مماسى راستگرد (Right – Hand Transpression) مى باشد. يک همگرايى مورب در زون کوهزايى با وکتورهاى مورب باعث حرکات راستالغز راستگرد در امتداد گسل کازرون شده است. (Authmayou et al., 2003).

گسل کازرون جدا کننده منطقه حاوى گنبدهاى نمکى فراوان از منطقه داراى گنبدهاى نمکى نادر است (Talbot & Alavi, 1996)، ولى در امتداد اين گسله گنبد نمکى وجود دارد که بخش اساسى آن از سازند گچساران است و نمک در قسمت مرکزى گنبد واقع شده است .

قطعه هاى گسلى کازرون و سيستم آبى در منطقه

توپوگرافى اصلى منطقه در کازرون به نظر نمى رسد که بوسيله گسل کازرون تحت تاثير زيادى واقع شده باشد ولى گسل کازرون در بالا آمدگى سازند گچساران در امتداد آن تاثير داشته و اثرات چرخشى در تاقديس هاى اطراف داشته است (شکل2) به طورى که سيستم هاى شکستگى تاقديس هاى اطراف را تحت تاثير قرار داده است. 

دیگر صفحات شرح کامل » 1 2 3 4 5 6