نام نویسنده : ا. يوسفى
تاریخ نشر : دى 1384
عنوان : اکتشاف معادن مس
شرح مختصر :
نام منطقه: دوزال و نوجمير استان آذربايجان غربى اهداف مورد نظر: اکتشاف معادن مس تاريخ انجام عمليات: آبان 1349
شرح کامل:

نام منطقه: دوزال و نوجمير استان آذربايجان غربى اهداف مورد نظر: اکتشاف معادن مس تاريخ انجام عمليات: آبان 1349 موقعيت جغرافيايى: شرق روستاى سياه رود واقع در شمال استان آذربايجان غربى روش و دستگاه اندازه گيرى: IP و SPو مقاومت ويژه با استفاده از دستگاه Seigel Mark VI نتايج بدست آمده از عمليات: منطقه دزال پوشيده از رسوبات رودخانه اى مى باشد و کانى سازى بصورت عمودى بوده و تمرکز سولفيدها در اعماق زياد مى باشد. منطقه نوجمير حاوى زن سولفيدى ضعيفترى مى باشد که منطبق بر انومالى مس بدست آمده توسط بررسى هاى ژئوشيميايى ميباشد.