نام نویسنده : ج کيميا قلم ا. شاهين
تاریخ نشر : دى 1384
عنوان : جستجوى ژئوفيزيکى آنوماليهاى ژئوشيميايى موجود در منطقه
شرح مختصر :
نام منطقه: طارم در استان زنجان اهداف مورد نظر: جستجوى ژئوفيزيکى آنوماليهاى ژئوشيميايى موجود در منطقه تاريخ انجام عمليات: 29/2/1366
شرح کامل:

نام منطقه: طارم در استان زنجان اهداف مورد نظر: جستجوى ژئوفيزيکى آنوماليهاى ژئوشيميايى موجود در منطقه تاريخ انجام عمليات: 29/2/1366 تا 27/4/1366 موقعيت جغرافيايى: چهاگوش زنجان (طارم) محور على آباد موسوى تا امتداد دهستان کج کلاه و گلستان آباد و منطقه گليجه در غرب طارم روش و دستگاه اندازه گيرى: مقاومت ويژه IP و مغناطيس با استفاده از Scintrex و Proton Precession Magnetometer نتايج بدست آمده از عمليات: در محدوده گلستان آباد چندين محور آنومالى مشخص گرديد. در منطقه گليجه محورى از آنومالى مشخص نشد.