نام نویسنده : ه. نيکلاس
تاریخ نشر : دى 1384
عنوان : اکتشاف مس
شرح مختصر :
نام منطقه: چهل کوره و نسق پورچينجه استان سيستان و بلوچستان اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاريخ انجام عمليات: 31 دسامبر 1972
شرح کامل:

نام منطقه: چهل کوره و نسق پورچينجه استان سيستان و بلوچستان اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاريخ انجام عمليات: 31 دسامبر 1972 تا 10 مه 1973 در دو دوره موقعيت جغرافيايى: 45 کيلومترى شمال - شمال شرقى روستاى نصرت آباد در شرق دامنه کوه لانکا و 25 کيلومترى شمال دهانه باقى پست روش و دستگاه اندازه گيرى: IP و مقاومت ويژه با استفاده از دستگاه Seigel Mark VI نتايج بدست آمده از عمليات: با توجه به نتايج پلاريزاسيون القايى در نسق پور جينجه يک زون آنومالى باريک با بارپذيرى بالا مشاهده و يک نقطه براى حفارى پيشنهاد شد.در اين محدوده يک بار ديگر نيز در ژوئن و مارس 1972 عملياات ژئوفيزيک انجام گرديده ، که نتايج آن نيز در گزارش ديگرى ارائه شده است .