• پروژه بررسی آنومالی های ژئوفیزیکی هوایی با روش مغناطیس سنجی   پهنه سنگان

 

  • پروژه مطالعات ژئوالکتریک و گرانی سنجی آبهای کارستی  - استان یزد