• پروژه مطالعات ژئوفیزیک به روش IP –RS جهت اکتشاف سرب وروی در مناطق سیاهکوه و ازبک کوه خراسان جنوبی(پهنه اکتشافی ایمیدرو)