گروه اکتشافات ژئوفیزیک سازمان زمین شناسی کشور که مسئولیت تهیه نقشه های پایه واساسی ژئوفیزیکی کشور را را به عهده دارد در سال 1344 توسط کارشناسان گروه وبا همکاری سازمان ملل متحد پایه گذاری شده است  واز آن تاریخ تاکنون کارشناسان به همراه تکنسینهای باتجربه سازمان با در اختیارداشتن پیشرفته ترین  تجهیزات  سخت افزاری ونرم افزاری  در سراسر ایران در مسائل ژئوفیزیکی کاربردی حضور فعال دارند و در زمینه های مختلف  اکتشاف از قبیل اکتشاف معادن فلزی وغیر فلزی ،  ، اکتشاف آبهای زیر زمینی، حل ابهامات زمین شناسی مهندسی وتکتونیک ،مطالعات باستان شناسی و مطالعات زیست محیطی از روشهای مختلف ژئوفیزیکی استفاده نموده است.