• نام و نام خانوادگی :علیرضا عامری             

مدرک تحصیلی  :کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی       

سمت:  رئیس گروه ژئوفیزیک

 

  • نام و نام خانوادگی :فیروز جعفری               

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد اکتشاف معدن                       

سمت: معاون گروه ژئوفیزیک

 

  • نام و نام خانوادگی :سید ابوالحسن رضوی    

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد ژئوفیزیک

سمت: کارشناس

 

  • نام و نام خانوادگی :سپیده صمیمی نمین  

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد ژئوفیزیک

سمت: کارشناس

 

  • نام و نام خانوادگی :مهدی محمدی ویژه

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد ژئوفیزیک

سمت: کارشناس

 

  • نام و نام خانوادگی :فرامرز اله وردی میگونی

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی       

سمت: کارشناس

 

  • نام و نام خانوادگی :حسین ایرانشاهی              

مدرک تحصیلی :کارشناس معدن

سمت: کارشناس

 

  • نام و نام خانوادگی :مهدی چاکری

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد ژئوفیزیک

سمت: کارشناس

 

  • نام و نام خانوادگی :عباس باقری اسفند آبادی

مدرک تحصیلی :کاردان معدن

سمت: کارشناس مسئول

 

  • نام و نام خانوادگی :ابراهیم ترک

مدرک تحصیلی :کاردان

سمت: کاردان