توانمندیهای آموزشی گروه ژئوفیزیک

برگزاری دوره های  مختلف ژئوفیزیک :

 •  ژئوالکتریک (پلاریزاسیون القایی IP و مقاومت ویژهRS)
 • رادار نفوذی زمین GPR
 • گرانی سنجیGravimetry
 • مغناطیس سنجی Magnetometry

این دوره ها شامل :

 • طراحی، اجرا، کار عملی با دستگاه
 •   پردازش و مدل سازی دوبعدی وسه بعدی داده های ژئوفیزیکی با انواع نرم افزارهای مربوط به هر روش
 • تعبیر وتفسیر داده های ژئوفیزیکی و نحوه گزارش نویسی

 

 • تعدادی از نرم افزارهای کاربردی که در دوره های آموزش ژئوفیزیک ارائه می شود:
 •  Surfer
 • Res2dinv
 • Res3dinv
 • IPi2win
 • Geosoft(Oasis Montaj)
 • Encom(Profile Analyst)
 • Rad Explorer
 • Reflex W
 • Mala3D vision
 • Easy 3D
 • Reflex 2Dquick

 

 • مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد ژئوفیزیک و اکتشاف معدن