سوال مطرح شده :
موضوع :  -طراحی برداشت داده های ژئوالکتریک
توضیحات : 


-طراحی برداشت داده های ژئوالکتریک (روش های الکتریکی و الکترومغناطیس) چگونه صورت می گیرد؟

تاریخ درج :  سه شنبه 19 بهمن 1395  15:30
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  انجام یک پروژه ژئوالکتریک
توضیحات : 


برای انجام یک پروژه ژئوالکتریک از اساسی­ترین پارامترهای انجام عملیات صحرایی، اینست که مسأله به خوبی تعریف شود. برای این منظور پنج پرسش اساسی وجود دارد که بایستی به خوبی پاسخ داده شوند. این پرسش­ها عبارتند از:1-     عمق هدف چقدر است؟2-     هندسه هدف چگونه است؟3-     مشخصات الکتریکی هدف چگونه است؟4-     محیط میزبان چیست؟5-     محیط برداشت چگونه است؟اگر عمق هدف خارج از محدوده اکتشاف روش مورد نظر باشد، بدون بررسی شرایط بعدی روش مزبور کنار گذاشته می‌شود. در پاسخ به سؤال دوم، مهمترین فاکتور هدف سایز آن در مقابل عمق دفن آن می‌باشد. آیا با روش مورد نظر قابل آشکار سازی می­باشد؟ اگر هدف غیر کروی است امتداد و شیب آن نیز باید مشخص شود. در صورتی که هدف دارای امتداد مشخصی است (هدف دارای تغیییرات 2 بعدی)، برداشت‌ها بایستی به صورت دو بعدی و عمود بر امتداد هدف صورت پذیرد. در آشکارسازی اهداف ایزوله (مانند حفره‌ها) برداشت‌ها به صورت 3 بعدی و یا مجموعه ای از پروفیل‌های 2 بعدی کنار هم صورت می‌پذیرد. فاصله ایستگاهی در طول هر پروفیل و فاصله پروفیل‌ها از یکدیگر تابعی از ابعاد هدف و عمق دفن آن می‌باشد. در بررسی اهدافی با ابعاد کوچکتر، چنانچه عمق دفن آن اجازه دهد، استفاده از فواصل ایستگاهی کوچک می‌تواند مؤثر واقع شود. عموماً فاصله ایستگاهی نصف عرض هدف مورد نظر (به عنوان مثال عرض رگه معدنی) در طول پروفیل برداشت در نظر گرفته می‌شود. معمولاً در پروفیل زنی و اندازه گیری‌های دو بعدی، جابه جایی‌ها از مرتبه فواصل ایستگاهی خواهد بود. به منظور انجام مطالعات ژئوالکتریک، بایستی تخمینی از  مقاومت ویژه هدف موجود باشد. برای اینکه هدف قابل آشکار سازی باشد، بایستی تباین[1] خوبی در مشخصه‌های الکتریکی، با محیط میزبان داشته باشد. در ادامه بایستی مشخصات الکتریکی ماده میزبان مشخص شود، یعنی اینکه تخمینی اولیه از رسانندگی محیط در اختیار باشد. در پاسخ به سؤال آخر برداشت‌های ژئوالکتریک در محیط‌های شهری با دشواری‌هایی همراه است. از این جمله می‌توان به محدودیت‌های مکانی، نویزهای محیطی و ... اشاره کرد.

[1]  Contrast

 

تاریخ درج :  سه شنبه 19 بهمن 1395  15:30
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image