سوال مطرح شده :
موضوع :  روش گرانی‌سنجی
توضیحات : 


روش گرانی‌سنجی برای بی‌هنجاری‌های عمیق نیز کاربرد دارد؟

تاریخ درج :  سه شنبه 19 بهمن 1395  15:34
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  گرانی‌سنجی
توضیحات : 


اصولاً روش گرانی‌سنجی برای هر چشمه مسبب بی هنجاری که نسبت به واحد‌های سنگی اطراف خود تباین چگالی مثبت و منفی داشته باشد، می تواند استفاده شود. این چشمه‌ها می‌توانند گنبد نمکی، گسل، توده‌های کرومیت، توده‌های سولفیدی تاقدیس و ناودیس، مخازن نفتی عمیق و ... باشد.لذا هر چه که توده مورد نظر در عمق بیشتری قرار گیرد جهت تشخیص آن باید ابعاد آن بزرگتر باشد. تودههای عمیق دارای طول موج بالا و یا فرکانس پایین می‌باشند و باید فواصل ایستگاهی بزرگتر شود و همچنین برای پوشش بی‌هنجاری‌های ناشی از آن طول پروفیل‌ نیز افزایش یابد. به عنوان نمونه جهت تشخیص محدوده مخارن نفتی عمیق فواصل ایستگاهی به ۵۰۰ متر و یا بیشتر می‌رسد و طول پروفیل ها نیز در حد چند ده کیلومتر طراحی می‌شوند.

تاریخ درج :  سه شنبه 19 بهمن 1395  15:35
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image