سوال مطرح شده :
موضوع :  استفاده از روش IP
توضیحات : 


آیا امکان استفاده از روش IP  در مطالعه توده های آهن وجود دارد؟           

تاریخ درج :  چهارشنبه 20 بهمن 1395  11:18
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  جداسازی رگه های مگنتیتی مفید بوده
توضیحات : 


بله روش IP,RSبرای جداسازی رگه های مگنتیتی مفید بوده و همچنین رگه های هماتیتی که اندکی سولفید( اولیژیستهای منطقه زنجان) با خود داشته باشند نیز با استفاده از این روش قابل اکتشاف است.

تاریخ درج :  چهارشنبه 20 بهمن 1395  11:18
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image