سوال مطرح شده :
موضوع :  روش PMR
توضیحات : 


- اصول اساسی کاربرد روش PMR به چه صورتی است؟

تاریخ درج :  چهارشنبه 20 بهمن 1395  11:23
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  روش PMR‌ یا رزنانس تشدید پروتون شبیه مگنتومترهای پروتون می باشد
توضیحات : 


روش PMR‌ یا رزنانس تشدید پروتون شبیه مگنتومترهای پروتون می باشد ، هر دوی این روشها سیگنال رزونانس مغناطیسی مایع حاوی پروتون (مثلا آب یا هیدروکربورها ) را ثبت می کنند لیکن در مگنتومترهای پروتون یک نمونه از مایع در سیم پیچ گیرنده قرار داده میشود تنها فرکانس سیگنال مورد توجه اندازه گیری می شود. در PMR  یک حلقه سیمی به ابعاد 100 متر به عنوان آنتن گیرنده ، فرستنده با فرکانسهای مخصوص بکاربرده می شود و آب زیرزمینی به عنوان هدف اندازه گیری می شود بنابراین مزیت اصلی روش PMR‌ مقایسه با دیگر روشهای ژئوفیزیک در این است که اندازه گیری سطحی سیگنالهای PMR‌ ناشی از مولکولهای آب ما را متقاعد می کند که این روش تنها به آب زیرزمینی پاسخ میدهد از اندازه گیری دامنه میدان  میزان آب موقعیت و ضخامت آبخانه میتوان مشخص گردد.                                                                                                                                                                       

تاریخ درج :  چهارشنبه 20 بهمن 1395  11:23
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image