سوال مطرح شده :
موضوع :  عمده کاربردهای روش گرانی‌سنجی
توضیحات : 


عمده کاربردهای روش گرانی‌سنجی چیست؟

تاریخ درج :  چهارشنبه 20 بهمن 1395  11:26
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  گستره کاربرد روش گرانی‌سنجی بسیار وسیع
توضیحات : 


گستره کاربرد روش گرانی‌سنجی بسیار وسیع می‌باشد که می‌توان به چهار بخش تقسیم نمود:الف. استفاده جهت اکتشافات معدنیب. تحقیقات زمین‌شناسیج. زمین‌شناسی مهندسید. باستان شناسی

تاریخ درج :  چهارشنبه 20 بهمن 1395  11:27
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image