(سزیم )MAGNETIC)
(سزیم )MAGNETIC): عکس شماره 1 / 2
اندازه گیری گرادیان
(سزیم )MAGNETIC)
(سزیم )MAGNETIC): عکس شماره 2 / 2
ایستگاه مبنا
1